Hírek

Hírek

Hírek     AGROVÉDBiztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft. 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel. u. 4.     A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály által szervezett   "Fókuszba
 
 
Akkreditált laboratórium
Munkavédelem
Gépvizsgálat
CE vizsgálat
Terméktanúsítás
Közlekedésbiztonság
Zajmérés
Kockázatértékelés
 

Hírek

 

 

AGROVÉD
Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft.

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel. u. 4.

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály által szervezett

 

"Fókuszban a mezőgazdaság-első a munkavégzés biztonsága"


kampányindító konferenciáján elhangzott A mezőgazdasági gépek kockázatelemzése és gyakorlati veszélyei című előadásom elérhető ezen a linken.

 

 

 

 

Gépgyártók EK-Megfelelőségi nyilatkozat kiadására vonatkozó szabályai

 

Tisztelt Gépgyártó!

 

Az utóbbi időben több gyártó vállalat által kiadott un. Megfelelőségi nyilatkozat került az AGROVÉD Kft. tudomására, melyek a vonatkozó rendeletek értelmében nagyon sok tekintetben nem felelnek meg a követelményeknek.

 

Ezen problémától vezérelve az alábbiakban röviden tájékoztatom az EK-megfelelőségi nyilatkozat kiadására vonatkozó jogszabályokról valamint annak alaki és tartalmi követelményeiről.

 

Az alaki követelmények előíró szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010. Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata.

 

A tartalmi követelményeket előíró rendelet:

2006/42/EK irányelv-gépdirektíva, melynek magyarországi bevezető rendelete:

16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet, a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.

 

A megfelelőségi nyilatkozat tartalmára a rendelet 3. melléklete a következőket határozza meg.

 

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

1.         A gyártó és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő cégneve és teljes címe;

2.         A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott a Közösségben letelepedett személy neve;

3.         A gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát és a kereskedelmi nevét;

4.         Nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, és ahol indokolt, egy hasonló nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel más, egyéb szempontokra vonatkozó, a CE-jelölést előíró – és az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett – közösségi irányelveknek és/vagy vonatkozó rendelkezéseknek;

5.         Ha indokolt, a 6. mellékletben említett EK-típusvizsgálatot elvégző bejelentett szervezet neve, címe, azonosító száma, és az EK-típusvizsgálat tanúsítványának száma;

6.         Ha indokolt, a 7. mellékletben említett teljes minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe, és azonosító száma;

7.         Ha indokolt, a felhasznált honosított harmonizált szabványok hivatkozásai;

8.         Ha indokolt, egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai;

9.         A nyilatkozat helye és kelte;

10.      A gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére jogosult személy azonosítója és aláírása.

 

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat kiadásához el kell készíteni a gép műszaki dokumentációját. Erre vonatkozóan a rendelet 8. melléklete a következőket határozza meg.

 

A műszaki dokumentáció tartalmazza a következőket:

1.         A gyártási dokumentációt, amely magában foglalja:

1.1.     a gép általános leírását;

1.2.     a gép működésének megértéséhez szükséges átfogó rajzot, a vezérlőkörök rajzait, valamint a vonatkozó leírásokat és magyarázatokat;

1.3.     teljes részletességű terveket a kapcsolódó számításokkal, vizsgálati eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a gép megfelel-e az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek;

1.4.     a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az alkalmazott eljárást, beleértve:

1.4.1.  az e rendeletnek a szóban forgó gépre vonatkozó alapvezető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek listáját,

1.4.2.  az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére irányuló védőintézkedések leírását, és ha indokolt, a géppel kapcsolatos fennmaradó veszélyek feltüntetését;

1.5.     az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket;

1.6.     minden, a gyártó által elvégzett vagy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője részéről kiválasztott szervezet által elvégzett vizsgálat eredményeiről szóló műszaki jelentést;

1.7.     a gép használati utasításának egy másolatát;

1.8.     ha indokolt, a beépített, részben kész gép beépítési nyilatkozatát és az ehhez kapcsolódó összeszerelési utasításokat;

1.9.     ha indokolt, a gép és az egyéb beépített egységek EK-megfelelőségi nyilatkozatának másolatát és;

1.10.   az EK-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát;

2.         Sorozatgyártásnál azon belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a gép e rendelet rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen.

 

A fentiek megléte esetén lehet jogszerűen a gépen a megfelelőséget igazoló CE jelet elhelyezni.

 

 

 

Társaságunk az AGROVÉD Kft. a műszaki dokumentáció egyes elemeiből a következők elkészítésével tud ebben a munkában közreműködni:

 

–        a gép MSZ EN ISO 12100:2011 szabvány szerinti kockázatelemzési dokumentációjának elkészítése

–        a gép 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet szerinti biztonsági vizsgálatának lefolytatása, megjelölve benne az alkalmazott szabványok és egyéb műszaki előírások szerinti egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

 

Az AGROVÉD Kft. a megrendelőink teljes megelégedése mellett, immár 25 éve áll a tisztelt Gépgyártók rendelkezésére abban, hogy a lefolytatott megfelelőség értékelési eljárás eredménye ként, megfelelően biztonságos gépek álljanak a felhasználók rendelkezésére.

 

 

Gödöllő, 2013 novemberA Magyar Mezőgazdaság újságban megjelent cikkeink.


A megengedett szélességi méretet meghaladó mezőgazdasági járművek közúti közlekedése

 

A kukorica betakarítási szezon közeledtével nagyon fontos ismét áttekinteni az úgynevezett túlméretes járművek-jármű szerelvények közúti közlekedésére vonatkozó alapvető rendeleteket és előírásokat, mert ezek ismerete nélkül a forgalom résztvevői fokozott veszélyeztetésnek lehetnek kitéve.

Túlméretes az a jármű amelynek tényleges paraméterei a jármű megengedett geometriai méreteit, össztömeg értékét és tengely terhelését meghaladja. Cikkünkben a megengedett szélességi méretet meghaladó mezőgazdasági járművek – kombájnok, önjáró szecskázó gépek – közúti közlekedésére vonatkozó szabályokkal foglalkozunk.

E tárgyban három alapvető rendeletet kell megemlíteni, melyek a következők:

 

- 137/2011. (VII. 19.) korm. r. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról,

 

- 22/2011. (VII. 19.) BM r. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról,

 

- 37/2011. (VII. 19.) NFM r. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról.

 

E három rendelet alapján módosultak a megengedett szélességi méretet (2,55 méter) meghaladó mezőgazdasági járművek közúti közlekedésének szabályai, melyek – leegyszerűsítve – az alábbiakban foglalhatók össze:

 

1) Nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása a meghatározott szélességi méretet meghaladó, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel, vagy üzemeltetői nyilatkozattal ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek így útvonalengedély nélkül vehetnek részt a közúti forgalomban.

 

2) Amennyiben a mezőgazdasági járművek kezelői nem tudnak felmutatni mezőgazdasági mivoltukat igazoló iratot vagy a gépre vonatkozó dokumentációt, akkor egy üzemeltetői nyilatkozatot kell magukkal vinniük, melyben nyilatkoznak, hogy járművük megfelel a fenti rendeletnek, és tartalmaznia kell a jármű/vontatmány valamiféle azonosítóját, mint például: gyártmánya, típusa, alvázszáma, motorszáma, kódszáma.

 

3) Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) (sárga villogó) használata kötelező a megengedett szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, menet közben oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható legyen.

 

4) A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.

 

5) A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.

 

6) Amennyiben a jármű vezetője az út vonalvezetése (pl. beláthatatlan útszakasz, táblával jelzett veszélyes útkanyarulat), aktuális forgalomnagysága és az általa vezetett jármű sajátosságai miatt úgy ítéli meg, hogy közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti kockázattal jár, úgy a közúton történő mozgását köteles járműkísérettel is biztosítani. A járműkíséretet oly módon kell ellátni, hogy a beláthatatlan útszakaszon és a táblával jelzett veszélyes útkanyarulatban a kísérő jármű előfutó, egyenes úttesten követő biztosítást végezzen.

 

7) A járműnek, járműszerelvénynek az úttest menetirány szerinti jobb oldalán úgy kell közlekednie, hogy legalább 3,0 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a mögöttes és a szemben jövő forgalom zavartalan elhaladása érdekében. A jármű, járműszerelvény közlekedése során – igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3,0 m nem tartható be – félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását.

 

8) Kizárólag kísérőjárművel lehet közlekedni a 4,5 m jármű/járműszerelvény szélességet meghaladó méret esetén, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességű útszakaszon.

 

9) A kísérőjárművön legalább a következőket kell biztosítani:

 

- Legalább 1 db, jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés (sárga villogó).

- Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.

- Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű személyzetének viselnie kell.

- Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa (fényvisszavető fóliával, vagy fénykibocsátó eszközzel ellátva).

 

10) A kísérőjárművön, kísérés közben, kötelező használni a sárga villogót.

 

11) A sárga villogó jelzést adó készülékek felszereléséhez nincs szükség hatósági engedélyre, mivel annak használatát a túlméretes járművek vonatkozásban a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet kötelezővé teszi a közúton való közlekedés során. Használata túlméretes járműveken kötelező, de csak akkor engedélyezett!

 

12) Mivel a korábbi útvonal-engedélyezési gyakorlat az esetek legnagyobb részében

felmentést adott a behajtási tilalmak alól, így annak megszűnése miatt módosításra kerültek a KRESZ egyes előírásai. Ennek értelmében a mezőgazdasági vontató, a lassú

jármű, a mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője – mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében – a táblával jelzett tilalom ellenére behajthat a tilalommal jelzett útszakaszra, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelentene,

amennyiben a behajtás a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.

 

Közúti közlekedéskor szükséges forgalmi engedély és rendszám

 

      Forgalmi engedély és forgalmi rendszám típusbizonyítvány alapján

 

Az önjáró mezőgazdasági munkagépekre (kombájnok, önjáró zöldtakarmány szecskázó gépek) típusbizonyítványt lehet kérni az 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól.

A típusbizonyítvány alapján a gépek a műszaki vizsgaállomásokon levizsgáztathatók, így ezek a gépek forgalmi engedéllyel, forgalmi rendszámmal kerülnek átadásra a vevő (üzemeltető) részére.

Lassú jármű kategória, időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat: 5 év múlva és később is 5 évenként.

 

      Forgalmi engedély és forgalmi rendszám egyedi műszaki vizsgáztatás alapján

 

            Az önjáró mezőgazdasági munkagépek (kombájnok, önjáró zöldtakarmány szecskázó gépek)– melyek nem rendelkeznek típusbizonyítvánnyal – egyedi műszaki vizsgáztatással levizsgáztathatók a műszaki vizsgaállomásokon, a közlekedésbiztonsági követelményeknek való megfelelés esetén.

            Az egyedi vizsgáztatást a forgalmazó végzi a vevő (felhasználó) nevére.

 

      Az önjáró mezőgazdasági gépek közlekedése „M” rendszám (zöld rendszám) alapján

 

A közutat csak ideiglenesen igénybe vevő mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek, speciális eszközhordozó alvázak, rakodók és magajáró technológiai gépek a közutat zöld színű – M - betűből és hat számjegyből álló ideiglenes rendszámmal, a hozzá tartozó indítási naplóval, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és érvényes felelősségbiztosítással vehetik igénybe.

 

Nevezett lassújárművek a közúton max. 25 km/h sebességgel közlekedhetnek.

A zöld színű ideiglenes rendszám több (bejelentett) gépen is alkalmazható, és a gépek üzemeltetője felelős a használatáért, amit az indítási naplóban folyamatosan vezetni kell. Ebből derül ki, hogy adott időpontban melyik gépen és milyen útvonalon alkalmazták a rendszámot azonosításra.

A zöld rendszámú gépek is csak megfelelő műszaki állapotban mehetnek a közútra, ugyanakkor a zöld rendszám nem műszakivizsga-köteles, azonban csak B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel érvényes, mely új rendszám kiadása nélkül három évente cserével hosszabbítható.

 

 

A zöld rendszám használata

 

Folyamat

Előírások, kötelező teendők

Szabályozás

326/2011 (XII. 28.) Kormány-rendelet

Érintett gépek

- magajáró betakarító gépek (arató-cséplő és zöldség-betakarító gépek, szőlő- és fakombájnok, kiközelítők),

- magajáró műtrágya- és szervestrágya-szóró gépek,

- magajáró permetezőgépek,

- speciális magajáró eszközhordozó alvázak,

- mezőgazdasági rakodógépek (tervezési sebessége 25 km/h alatti)

A rendszám igénylése

A gép tulajdonosa, üzemeltetője igényli a területileg illetékes önkormányzat okmányirodájától. Szükséges:

- az MVH által kiadott regisztrációs (szám) igazolás,

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés igazolása,

- a rendszámot használni kívánó gépek listája (gyártmány, típus, alvázszám),

- az üzemeltető nyilatkozata a gépek közlekedésbiztonsági alkalmasságáról.

Használatának előírásai

- A rendszámot a gépen jól látható helyen kell elhelyezni és rögzíteni.

- Az indítási naplót naprakészen vezetni kell.

- Közúti ellenőrzéskor a gép vezetője köteles igazolni a zöld rendszám használatának jogszerűségét.

 

 

 

Végezetül összefoglaljuk az önjáró kombájnokkal a közúton való biztonságos közlekedés legfontosabb követelményeit

 

Az önjáró kombájnnal és az adapterszállító kocsival összekapcsolt járműszerelvénnyel (lassú jármű) csak üzembiztos állapotú közlekedésbiztonsági szerelvényekkel (fékberendezés, világítóberendezés) szabad részt venni a közúti közlekedésben.

 

Az önjáró kombájnon a feljáró létrát, a magtartály ürítő csigát vagy az önjáró szecskázógép kifúvócsövét szállítási helyzetbe kell állítani.

 

Közúti közlekedésben csak a közúti világítóberendezéseket szabad használni, a gépen lévő összes munkahely megvilágító lámpát le kell kapcsolni!

 

Hidakon való áthaladáskor, légvezetékek alatt való áthaladáskor kellő elővigyázatossággal kell közlekedni, mivel az önjáró kombájnok tényleges magassága a megengedett max. 4,00 m közelében van!

 

      A lassú járművekre megengedett max. 25 km/h sebességet be kell tartani.

Amennyiben a tompított fényszórók a talajtól 1500 mm-nél magasabban helyezkednek el, a világítást úgy kell beállítani, hogy a tompított fényszórók az önjáró kombájn előtt 15 m távolságot világítsanak be.

 

 

                                                                                                          Nagy Lajos, Sitkei József

                                                                                                                      AGROVÉD Kft.Traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépek közúti közlekedése

 

 

A traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépekkel a telephelyről a munkaterület megközelítésénél, az egyik munkaterületről a másik munkaterületre való áttelepülésnél a közúti közlekedés is szükséges.

 

A közúti közlekedés fontosabb követelményei a következők:

–        A traktor és a vontatott mezőgazdasági munkagépet szabványos és biztonságos vonóberendezéssel kell összekapcsolni.

–        A traktor + vontatott munkagép járműszerelvény megengedett max. méretei közúti közlekedésben:

 • A járműszerelvény hossza:                                           18,35 m
 • A járműszerelvény szélessége:                                       2,55 m
 • A járműszerelvény magassága:                                       4,00 m

 

A 2,55 m szélességi méretet meghaladó munkagépek „túlméretes gépek”.

 

–        Megengedett tömeg adatok:

S1 kategória: vontatott munkagépek tengelyenkénti megengedett tömegek összege legfeljebb 3500 kg

S2 kategória: a vontatott munkagép tengelyenkénti megengedett tömegek összege meghaladja a 3500 kg-ot.

–        Fékberendezés szükségessége:

 • Amennyiben a munkagép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét, akkor a vontatott munkagépet nem szükséges felszerelni fékberendezéssel
 • Amennyiben a munkagép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor a vontatott munkagépre átmenő fékberendezést (légfékberendezést vagy hidraulikus fékberendezést) kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető.

–        Világító- és fényjelző berendezés szükségessége:

 • Amennyiben a vontatott munkagép szállítási helyzetben eltakarja a vontató traktor hátsó világító- és fényjelző berendezéseit, vagy hátranyúlása a traktor hátsó kerék leghátsó pontjától mérve nagyobb 1,5 m-nél, vagy a szélességi mérete mindkét oldalon több, mint 400 mm-el szélesebb a vontató traktor hátsó fényjelző berendezésének külső élénél.

 

A fenti esetekben a vontatott munkagépre – szállítási helyzetben – világító és fényjelző berendezéseket kell felszerelni.

Ezek lehetnek a gépre, az elhelyezési méreteknek megfelelően fixen telepített lámpák és fényvisszavetők, vagy lehet, az un. kitűzhető fényjelző berendezést (KFB) alkalmazni.

 

A KFB a piros-fehér csíkozású táblából, a táblákon elhelyezett első és hátsó világító- és fényjelző berendezésekből és a munkagépen kialakított tartókonzolokból áll.

A világító berendezéseket szabványos csatlakozóvezetékkel és hétpólusú csatlakozóval kell csatlakoztatni a vontató traktor elektromos berendezéséhez.

 

A KFB-n az első és hátsó lámpák és fényvisszaverők szabványos „E” jóváhagyási jellel ellátottak legyenek.

A KFB kialakítását, elhelyezését a vontatott munkagépeken az MSZ-05-10-0107:1986. szabvány tartalmazza.

 

A mezőgazdasági gyakorlatban használt vontatott munkagépek nagyobb részénél

–        a gép szélességi mérete nagyobb a megengedett 2,55 mm-nél

–        a gép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét, így átmenő fékberendezés felszerelése nem szükséges

–        világító- és fényjelző berendezés (KFB) felszerelése szükséges

 

A nagyméretű és nagytömegű vontatott munkagépek közúton való közlekedése fokozott figyelmet igényel.

A traktorvezető feladata, hogy a traktor vontatott munkagép összekapcsolása biztonságos legyen:

–        vonóberendezés összekapcsolása

–        elektromos világító berendezés összekapcsolása és a lámpák biztonságos működésének ellenőrzése indulás előtt

 

A túlméretes vontatott munkagépek szélessége szállítási helyzetben lehetőleg ne haladja meg a 3,00 m-t.

A munkagép szállítási helyzetbe felhajtható részeit biztonságosan rögzíteni kell.

Túlméretes járműszerelvény közúti közlekedésekor az üzemeltetőnek meg kell győződnie a választott útvonal megfelelőségéről (hidak, légvezeték).

Szükség esetén kísérőt is kell adni a közúti közlekedéshez, aki a veszélyes, kanyargós útszakaszon „előfutó”, a normál, egyenes útvonalvezetésű szakaszokon kísérő járműként közlekedik.

 

A túlméretes járműszerelvénynél a „sárga villogó” figyelmeztető lámpát is szükséges használni.

A vontatott mezőgazdasági gépek közúti közlekedésekor a járműszerelvény a lassú járművekre megengedett 25 km/h sebességgel közlekedhet.

A túlméretes, nagytömegű vontatott munkagéppel mindig a lehető legrövidebb útszakasz igénybevételével kell a közúton közlekedni.

 

 

 

 

 

KFB elölnézet

 1. kör alakú színtelen (fehér színű) fényvisszaverő
 2. mellső színtelen (fehér) fényt kibocsátó helyzetjelző lámpa
 3. hétpólusú dugós csatlakozó aljzat (MSZ 13938/2)

 

 

KFB hátulnézet

 1. háromszög alakú piros fényt visszaverő fényvisszaverő
 2. féklámpa (piros fényt kibocsátó)
 3. hátsó (piros fényt kibocsátó) helyzetjelző lámpa
 4. villogó fényű (borostyánsárga fényt kibocsátó) irányjelző

 

 Vonatkozó főbb előírások:

–        6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

–        MSZ-05-10.0107:1986. Mezőgazdasági munkagépek kitűzhető fényjelző berendezése (visszavont szabvány)

–        137/2011.(VII.19.) kormányrendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

–        22/2011.(VII.19.) BM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007.(III.13.) IRM rendelet módosításáról

–        37/2011.(VII.19.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010.(X.5.) NFM rendelet módosításáról. 

                                                                                       Nagy Lajos, Sitkei József
                                                                                               AGROVÉD Kft.

 


Menü